Huishoudelijk reglement

A. J. G. M. van ARENDONK
NOTARIS
GEN. GIBSONSTRAAT 35
POSTBUS 406
DEVENTER
TEL. 05700 - 12103

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van:

de vereniging:

                   ALGEMENE BATHMENSE SPORTVERENIGING, afgekort A.B.S.


gevestigd te BATHMEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 1

Alle bepalingen, voorkomende in de statuten van de vereniging: Algemene Bathmense Sportvereniging afgekort A.B.S. zijn ook van toepassing op het Huishoudelijk Reglement.

Indien er een tegenstrijdigheid bestaat, prevaleren de bepalingen van de statuten.

Aanmeldingscommissie:

Artikel 2

2.1.    Kandidaat-leden, die wensen toe te treden conform artikel 5.3.1. van de statuten, moeten daarvan schriftelijk door het invullen van een aanmeldingsformulier kennis geven aan de secretaris van het Algemeen Bestuur. Het kandidaat-lid dient het formulier te ondertekenen. Bij kandidaat-leden, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, dient dit te geschieden door één van de wettelijke vertegenwoordigers.

2.2.    De secretaris van het Algemeen Bestuur zendt deze aanmelding naar de aanmeldingscommissie, welke commissie binnen 1 maand na binnenkomst van het aan meldingsformulier advies uitbrengt aan het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur heeft dan het recht kandidaat-leden te weigeren wanneer, na advies van de aanmeldingscommissie, er naar haar mening gegronde redenen zijn.

2.3.    Het kandidaat-lid wordt geacht te zijn toegelaten, indien het bestuur niet binnen zes weken na binnen komst van het aanmeldingsformulier negatief heeft gereageerd.

Indien de kandidaat niet wordt toegelaten, wordt deze in een met redenen omkleed schrijven daarvan op de hoogte gesteld. Een afgewezen kandidaat kan zich eerst na 12 maanden weer als kandidaatslid aanmelden.

             2.4.    De aanmeldingscommissie wordt elk jaar door het Algemeen Bestuur benoemd.

2.5.    Na aanmelding zorgt de secretaris van het Algemeen Bestuur voor de verdere administratieve afwikkeling en brengt de besturen van de sporttak zo spoedig mogelijk bericht.

Contributies:

Artikel 3

3.1.    Alle leden, die daarvoor in aanmerking komen, verbinden zich naast de contributie van de vereniging en/of de bijdragen, het lidmaatschap te aanvaarden van dat verbond, uniebond of welke overkoepelend landelijk lichaam dan ook, waarbij de respectievelijke sporttak is aangesloten of aangesloten dient te zijn en daarvoor de verschuldigde contributie te betalen.

3.2.    Indien de hiervoor genoemde landelijke overkoepelende lichamen een lid royeren of schorsen, wordt dit royement c.q. schorsing door de vereniging overgenomen.

3.3     Leden kunnen telkens voor ten hoogste 1 jaar, door het Algemeen Bestuur al dan niet vrijgesteld worden van de betaling van contributie.

Deze gehele of gedeeltelijke vrijstelling staat ter beoordeling van het Algemeen Bestuur, op grond van de haar bekende omstandigheden.

 3.4.   Leden, die tweemaal zijn aangemaand ter voldoening van hun contributiebijdrage, kunnen na overleg met het bestuur van de sporttak door het Algemeen Bestuur geroyeerd worden. Het Algemeen Bestuur spreekt het royement eerst dan uit nadat de betrokkene alsnog gedurende 8 dagen na de datum van de tweede aanmaning in gelegenheid is gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij het dan ingebreke blijven, zal eveneens het royement worden doorgegeven aan de desbetreffende bond, unie of verbond of landelijk overkoepelend lichaam.

 Ontzetting beroepscommissie:

Artikel 4

4.1.    Elk lid dat zich schuldig maakt aan wangedrag, de goede naam van de vereniging opzettelijk schaadt of in ernstige mate tekortschiet in zijn verplichtingen als hiervoor in artikel 3 genoemd, handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten, kan door het Algemeen Bestuur als lid uit het lidmaatschap van de vereniging worden ontzet.

Het betrokken lid wordt ten spoedigste van het besluit door middel van een brief daarvan in kennis gesteld, welke brief de redenen vermeldt.

 4.2.   De betrokkene is dan bevoegd binnen 1 maand na ontvangst van die kennisgeving, in beroep te gaan bij de door de algemene vergadering ingestelde beroeps commissie.

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.

 De beroepscommissie kan, indien daartoe termen aanwezig zijn, de betrokkene  nader horen. 

4.3.    Binnen 1 maand na ontvangst van het beroepsschrift oordeelt de beroepscommissie over het ingestelde beroep en stelt de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis.

De beroepscommissie bestaat uit drie leden, welke niet in het bijzonder lid behoeven te zijn van de vereniging. Een lid van het Algemeen Bestuur maakt geen deel uit van de beroepscommissie. 

De beroepscommissie brengt het Algemeen Bestuur op de hoogte van haar bindend oordeel, aan welk oordeel het Algemeen Bestuur uitvoering geeft.

 Algemeen Bestuur:

 Artikel 5

 5.1.   Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die geen directe binding hebben met een sporttak en die uit hun midden een vice-voorzitter aanwijzen, evenals een secretaris en een penningmeester en zonodig hun vervangers.

 5.2    Het algemene bestuur vaardigt onder andere algemene beleidslijnen uit ten behoeve van de gehele vereniging. Zij treedt op als officieel vertegenwoordiger van de vereniging en beoordeelt de begrotingen van de sporttakken. 

5.3.    De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen in onderling overleg hun taken. 

5.4.    Algemene bestuursvergaderingen worden tenminste éénmaal per kwartaal gehouden. 

5.5.    Het Algemeen Bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. 

5.6.    Bestaat er een tussentijdse vacature voor het Algemeen Bestuur, dan blijft dit bestuur toch bevoegd tot het nemen van besluiten. 

5.7.    De taak van de voorzitter bestaat uit:

             a. de voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen; 

b. heeft het recht de besprekingen te beëindigen, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien de meerderheid van de aanwezige leden zich hiervoor verklaart; 

c. vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegen heden of wijst hiervoor een plaatsvervanger aan; 

d. draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, benevens van andere regels en bepalingen; 

e. oefent toezicht uit op het vervullen van de taak van de overige bestuursleden.

 5.8.   De taak van de secretaris bestaat uit: 

             a. het uitschrijven en verzenden van de agenda; 

b. het doen bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen; 

             c. het voeren van de algemene verenigingscorrespondentie; 

             d. het bijhouden van het ledenregister; 

e. het jaarlijks aan de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen over het afgelopen jaar; 

            f. het regelen van de sportkeuringen voor de gehele vereniging; 

            g. andere taken hem in onderling overleg opgedragen; 

h. bijeenroepen van de leden van de Raad van Overleg, doen bijhouden van de notulen van deze Raad. 

5.9.    Het Algemeen Bestuur kan de secretaris zo nodig machtigen bepaalde deeltaken te delegeren aan anderen. Deze delegatie kan niet plaatsvinden ten aanzien van de wezenlijke functie van de secretaris. 

5.10.   De taak van de penningmeester bestaat uit: 

a. beheert de gelden van de vereniging; 

b. beheert en administreert de door de vereniging in gestelde reservefondsen en dergelijke; 


c. brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie van de vereniging, welke na goedkeuring door het Algemeen Bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd wordt; 


d. draagt zorg voor het tijdig indienen van subsidieaanvragen; 


e. draagt zorg voor uitbetalingen van vergoedingen van lesuren of salarissen; 


f. draagt zorg voor de betalingen, de vereniging in zijn totaliteit betreffende; 


g. maakt eens per kwartaal een financieel overzicht ten behoeve van de medebestuursleden van het Algemeen Bestuur; 


h. heeft inzage in de boekhouding van de sporttakken en na te noemen afdeling Algemene Zaken; 


i. heeft toezicht op het financieel gevoerde beleid van de redactiecommissie, en eventuele andere commissies. 


5.11.   Het Algemeen Bestuur kan de penningmeester toe staan bepaalde taken te delegeren aan de anderen, welke delegatie slechts die zaken kan betreffen, welke niet wezenlijk zijn aan zijn functie. 


Bijzondere regelingen algemeen en sporttak secretarissen/penningmeesters:


Artikel 6 


6.1.    Algemeen Secretaris: 


a. verzendt uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering de agenda aan de bestuursleden van het Algemeen Bestuur en secretarissen van de besturen van de sporttakken; 


b. geeft na opgave van de mutaties in het ledenregister, deze mutaties door aan de penningmeester, het Algemeen Bestuur en secretaris van de betreffende sporttak; 


c. stelt uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering het jaarverslag van de totale vereniging op; 


d. legt dit verslag ter goedkeuring voor aan de overige bestuursleden van het Algemeen Bestuur; 


e. stelt regels en voorschriften op en heeft controle op de naleving van de gedelegeerde taken van de secretaris; 


f. stelt tijdig een keuringsschema op voor de gehele vereniging en maakt ten aanzien van de keuring de nodige afspraken. 


Indien nodig kan hij voor deze werkzaamheden de hulp inroepen van de secretaris van de sporttak. 


6.2.    Algemeen penningmeester: 


a. legt alle bescheiden over aan de door de algemene vergadering gekozen kascommissie; 


b. stelt uiterlijk 14 dagen voor de algemene vergadering een financieel verslag op van de vereniging. Dit verslag wordt toegezonden aan de overige bestuursleden van het Algemeen Bestuur; 


c. stelt uiterlijk 14 dagen voor de algemene vergadering de begroting op voor het komende jaar. Deze begroting wordt samengesteld uit gegevens, verkregen van de penningmeester van de sporttak, evenals uit de algemene niet sporttak gebonden begrotingsgegevens; 


d. legt deze begroting ter goedkeuring voor aan het Algemeen Bestuur; 


e. stelt regelmatig, wat betreft de algemene begrotingsgegevens, niet sporttak gebonden, per kwartaal een overzicht samen ten behoeve van de overige bestuursleden van het Algemeen Bestuur; 


f. stelt, ten behoeve van de overige bestuursleden van het Algemeen Bestuur, per kwartaal op een verslag van de financiële positie van de gehele vereniging; 


g. dient aanvragen in betreffende subsidies; 


h. stelt op de regels en voorschriften en heeft de controle inzake naleving van door Algemene Zaken ten behoeve van de penningmeester uitgevoerde gedelegeerde werkzaamheden; 


i. stelt samen, c.q. houdt bij een lijst van bestuursleden die nota’s/rekeningen mogen aftekenen. 


j. wordt belast met de uitbetaling van nota’s en dergelijke, nadat deze door het daartoe bevoegde bestuurslid van een paraaf zijn voorzien. 


6.3.    De bijzondere regelingen tussen de algemeen- en sporttaksecretarissen /penningmeesters dienen schriftelijk te worden vastgelegd en behoeven de kennisgeving en instemming van de overige leden van het Algemeen Bestuur. 


Indien de kennisgeving en instemming niet is verkregen, wordt de bijzondere regeling geacht niet te bestaan. 


Taken algemeen bestuurslid:


Artikel 7


 Het Algemeen Bestuurslid: 


a. vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid; 


b. heeft de leiding over de afdeling algemene zaken; 


c. voert incidenteel voorkomende zaken uit, b.v. lotto, toto, waaronder tenminste begrepen de organisatie van diverse acties, en de coördinatie van huur van sportaccommodaties; 


d. is belast met beheer/onderhoud van kantine/clubgebouwen/materialen/terreinen, voorzover dit niet door een sporttak geschiedt. 


Afdeling Algemene Zaken: 


Artikel 8 


Het Algemeen Bestuur stelt een afdeling Algemene Zaken in, welke de volgende taken kan uitvoeren: 


8.1.    Conform voorschriften van het algemeen bestuurslid: 


het organiseren, administreren en financieel afhandelen van acties; 


8.2.    conform voorschriften van de secretaris Algemeen Bestuur: 


het voeren van de ledenadministratie en het organiseren van de sportkeuringen; 


8.3.    conform voorschriften van de penningmeester Algemeen Bestuur: 


het innen van de contributies, het voeren van de salarisadministratie van trainers, trainsters, terrein knechten en anderen, het uitbetalen van rekeningen/nota’s, het aanvragen van subsidies. 


Delegatie van bestuurstaken aan de afdeling Algemene Zaken geschiedt na overleg met de leden van het Algemeen Bestuur. 


De delegaties worden daarna schriftelijk vastgelegd en een kopie daarvan is bestemd voor het archief van het Algemeen Bestuur.
Controle penningmeester Algemeen 


Bestuur: 


Artikel 9 


Wanneer de penningmeester van het Algemeen Bestuur aftreedt is hij verplicht de kascontrolecommissie in staat te stellen zijn beheer te controleren. Eerst na akkoordbevinding door het Algemeen Bestuur en nadat hij alle onder zijn berusting hebbende eigendommen van de vereniging heeft overgedragen, wordt hij van zijn functie ontheven. 


Binnen één maand na de datum van zijn aftreden, moet dit vorenstaande zijn afgewikkeld. 


Kascontrole:


Artikel 10 


10.1.   Jaarlijks wordt een kascontrolecommissie samengesteld, bestaande uit tenminste een voorzitter en twee leden. 


Zij worden gekozen uit de algemene vergadering, doch de leden van de kascontrolecommissie mogen geen bestuur- of commissiefuncties in de vereniging bekleden. Zij dienen meerderjarig te zijn. 


10.2.   Er dient naar gestreefd te worden dat tenminste één lid een registeraccountant, een administratie-accountantconsulent is of een persoon is met een gelijkwaardige opleiding. 


De voorzitter en de leden van de kascontrolecommissie hebben het recht tot inzage van de boeken en financiële bescheiden van de vereniging. 


De penningmeester is verplicht de noodzakelijke inlichtingen te verstrekken of desgevraagd de kas en andere geldmiddelen van de vereniging te tonen. 


10.3.   De kascontrolecommissie vergadert wanneer haar voorzitter, het Algemeen Bestuur of de meerderheid van de commissie, dit gewenst acht. 


10.4.   De kascontrolecommissie is bevoegd een buitengewone vergadering bijeen te laten roepen, ingeval zij van oordeel is dat de gezonde financiële toestand van de vereniging in gevaar is en het nemen van maatregelen terzake door de algemene vergadering geboden is. Ten aanzien van de oproepingstermijn is artikel 9.3. van de statuten van toepassing. 


Indien haar goedgekeurd verslag door de algemene vergadering is bekrachtigd, is daarmede de penningmeester gedéchargeerd.


Sport takken: 


Artikel 11 


11.1.   De vereniging kent groepen van werkende en jeugdleden, die tezamen eenzelfde tak van sport en spel beoefenen en een zodanige groep wordt sporttak genoemd. 


11.2.   Een sporttak kan niet zonder medewerking en goedkeuring van het Algemeen Bestuur worden gevormd. 


11.3.   Alleen het Algemeen Bestuur kan een sporttak opheffen. 


Deze opheffing geschiedt indien de voorwaarden voor het redelijk functioneren van een sporttak niet of niet meer aanwezig zijn. 


11.4.   Een lid kan van meerdere sporttakken deel uitmaken. 


Bestuur van een sporttak: 


Artikel 12 


12.1.   De leden van een sporttak kiezen hun eigen bestuur, welk bestuur verantwoording verschuldigd is aan: 


1. haar leden; 


2. de betreffende sportbond, voorzover men daarbij aan gesloten is; 


3. het Algemeen Bestuur. 


12.2.   Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, evenals een secretaris en een penningmeester en zo nodig hun vervangers kiezen. 


12.3.   Het aantal leden van een sporttakbestuur is afhankelijk van datgene wat de betreffende sportbond voorschrijft en de omvang van de sporttak. 


Indien een bestuur van een sporttak, gezien de omvang van haar sporttak, niet meer dan drie leden bedraagt, is het mogelijk de functie van een secretaris en een penningmeester te combineren. 


12.4.   De leden van een sporttakbestuur worden gekozen voor een tijd van drie jaar, doch zijn terstond herkies baar. Zij worden op de sporttakledenvergadering gekozen uit de leden van de sporttak. Het bestuur stelt een schema van aftreden op. 


Het bestuur van de sporttak vergadert tenminste éénmaal per kwartaal. 


Taakomschrijving voorzitter van een sporttak: 


Artikel 13 


13.1.   De voorzitter leidt de bestuur- en ledenvergaderingen. 


13.2.   heeft het recht de besprekingen te beëindigen wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien de meerderheid van de aanwezige leden zich hiervoor verklaart; 


13.3.   vertegenwoordigt de sporttak bij officiële gelegenheden, c.q. instanties of wijst hiervoor een vervanger aan; 


13.4.   draagt zorg voor de naleving door de leden van de sporttak van de statuten en reglementen, benevens de andere regels en bepalingen; 


13.5.   oefent toezicht uit op het vervullen van de taak van de overige bestuursleden; 


13.6.   vertegenwoordigt de sporttak inzake bondsaangelegenheden van de betreffende sportbond, tenzij door het Algemeen Bestuur anders bepaald wordt. 


Taakomschrijving secretaris van een sporttak: 


Artikel 14 


14.1.   De secretaris verzorgt en verzendt de agenda; 


14.2.   hij houdt de notulen van de bestuursvergaderingen/ledenvergaderingen van de sporttak bij; 


14.3.   voert de algemene correspondentie van de sporttak; 


14.4.   houdt een ledenregister bij van de sporttak; 


14.5.   verstrekt jaarlijks, zonodig tussentijds, een ledenregister aan de betreffende sportbond; 


14.6.   stelt een keuringsschema op voor de leden van de sporttak; 


14.7.   stelt, ten behoeve van de algemene vergadering, jaarlijks een verslag op over het afgelopen jaar; 


14.8.   kan taken opgedragen krijgen inzake organiseren van competitiewedstrijden en toernooien. 


Taakomschrijving penningmeester van een sporttak: 


Artikel 15 


15.1.   De penningmeester stelt jaarlijks op een staat van uitgaven inzake zijn sporttak; 


15.2.   bewaakt de begroting van zijn sporttak; 


15.3.   verifieert rekeningen/nota’s en dergelijke. 


Raad van Overleg: 


Artikel 16 


16.1.   Er is een Raad van Overleg, welke fungeert als adviescollege. 


16.2.   De voorzitter van het algemene bestuur leidt de vergadering van de raad van overleg; de secretaris van het algemene bestuur is belast met het verzenden van de agenda en doen bijhouden van de notulen. 


16.3.   Het algemene bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal met de sporttakbesturen; deze kunnen elk twee vertegenwoordigers afvaardigen. 


16.4.   Op de vergaderingen verstrekt het algemene bestuur informatie over het algemene beleid van de vereniging. De sporttakken kunnen hun problemen en wensen in deze vergaderingen aan de orde stellen. 


16.5.   De besluitvorming over het algemene beleid blijft berusten bij het algemene bestuur.
Taakomschrijving algemeen lid van een sporttak: 


Artikel 17 


17.1.   Het algemeen lid treedt op als plaatsvervanger van de overige bestuursleden van de sporttak; 


17.2.   voert incidenteel voorkomende zaken uit; 


17.3.   kan taken opgedragen krijgen inzake de competitiewedstrijden en toernooien; 


17.4.   neemt zitting in technische commissies van de betreffende sporttak en onderhoudt het contact tussen deze technische commissies en het bestuur van de sporttak. 
Commissies: 


Artikel 18 


18.1.   Ter uitvoering van het bepaalde tot de activiteiten van de vereniging behorende permanente of tijdelijke taken, kunnen door het Algemeen Bestuur of door de besturen van de sporttakken commissies ingesteld worden, waarbij de samenstelling en taakomschrijving en het tijdstip van verantwoording nader worden geregeld. Niet-leden kunnen deel uitmaken van de commissies. Ter voorkoming van doublures in de benoeming van commissies is kennisgeving van een te vormen commissie wenselijk. Deze vindt plaats via het algemeen bestuurslid. 


18.2.   Het initiërende bestuur heeft het recht tot in grijpen, wanneer zij van mening is dat één of meerdere leden of de gehele commissie haar taken niet naar behoren uitvoert en door één of meerdere leden te laten vervangen. 
Technische commissies: 


Artikel 19 


Iedere sporttak kiest zonodig een technische commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarin tenminste deelnemen een bestuurslid van een sporttak, evenals de al of niet bezoldigde trainer. 


Redactie commissie: 


Artikel 20 


20.1.   Het Algemeen Bestuur bevordert de instelling van een commissie die ten doel heeft: 


a. het onderhouden van contacten met de pers; 


b. de redactie van het verenigingsorgaan; 


c. het verzorgen van gerichte kopij. 


20.2.   De redactiecommissie bestaat uit tenminste drie leden. 


20.3.   Bij de uitoefening van haar taak houdt de redactie commissie het belang van de gehele vereniging in het oog. 


20.4.   Met betrekking tot haar financiële budget is de commissie verantwoording verschuldigd aan de penning meester van het Algemeen Bestuur. 


De algemene vergadering: 


Artikel 21 


21.1.   Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden, zijnde de jaarvergadering. 


Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. 


21.2.   Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten of Huishoudelijk Reglement aan het bestuur zijn opgedragen. 


21.3.   In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: 


a. notulen van de vorige algemene vergadering; 


b. een gecombineerd jaarverslag van de secretaris; 


c. verslag van de kascommissie; 


d. een gecombineerde rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester van het Algemeen Bestuur; 


e. vaststelling begroting van het volgend jaar, waaronder contributieaanpassing; 


f. verkiezing nieuwe leden kascommissie; 


g. verkiezing bestuursleden van het Algemeen Bestuur; 


h. voorziening in andere eventuele vacatures; 


i. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 


21.4.   Het bijeenroepen van een algemene vergadering geschiedt door mededeling op het, in het verenigingsgebouw, aanwezige mededelingenbord en door het zenden van een schriftelijke mededeling aan de besturen van de sporttakken, met een gelijktijdige opgave van de agenda.
Toegang en stemrecht:


 Artikel 22


 22.1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar één stem.


22.2.   Jeugdleden kunnen hun stem slechts uitbrengen door middel van een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, niet jeugdlid zijnde. 


22.3.   Ieder lid is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, die echter in totaal niet meer dan twee stemmen bij volmacht mag uitbrengen. 


22.4.   Een lid mist stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenote of één van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.


Voorzitterschap/notulen:


Artikel 23 


23.1.   De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. 


23.2.   Ontbreken de voorzitter en/of zijn plaatsvervanger dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op de ze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 


23.3.   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 


Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.
Besluitvorming van de algemene vergadering: 


Artikel 24 


24.1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 


Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 


24.2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige het verlangt. 


Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 


24.3.   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 


24.4.   Ter vergadering wordt een stemcommissie benoemd. 


24.5.   De mogelijkheid bestaat dat het systeem van herstemmingen, waarbij diegene, die de minste stemmen heeft er afvalt. 


24.6.   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 


24.7.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks voor stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stem gerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 


24.8.   Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.


24.9.   Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, betreffende alle aan de orde komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit, niet in acht genomen. 


24.10. Stemmen die van onwaarde zijn, worden beschouwd als niet zijn uitgebracht. Van onwaarde zijn: 


a. niet ingevulde briefjes; 


b. stembriefjes waarop de naam van een persoon niet duidelijk is vermeld; 


c. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te kiezen aantal personen bedraagt; 


d. stembriefjes die meer bevatten dan wat strikt tot duidelijke aanwijzing van de bedoelde persoon of personen dient; 


e met namen van personen die niet verkies baar zijn; 


f. andere stembriefjes dan die welke vanwege het desbetreffende bestuur zijn uitgereikt. 


Artikel 25 


Indien de stemmen staken over een voorstel, rakende de verkiezing van personen, en zijn bij herstemming slechts twee kandidaten overgebleven, dan beslist het lot. Als een gekozene tijdens een vergadering voor de benoeming bedankt, vindt een nieuwe stemming plaats. Geen enkele stemming die een beslissing heeft opgeleverd, mag nietig worden verklaard dan uit hoofde van een gebleken onregelmatigheid die op de uitslag van invloed geweest kan zijn. 


Artikel 26 


Over de vraag welke van twee of meer voorstellen of het zelfde onderwerp de voorkeur verdient, mag niet worden gestemd; over elk voorstel wordt in volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij een later ingediend voorstel, naar het oordeel van de voorzitter, van verdere strekking is dan het vorige, in welk geval het verst strekkende voorrang heeft. 


Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in stemming en wel in volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement, naar het oordeel van de voorzitter, van verdere strekking is dan het vorige, in welk geval het verst strekkende voorrang heeft. 


Als amendement mag slechts worden beschouwd datgene dat wijziging in bijzonderheden beoogt, zonder de grondgedachte van het voorstel aan te tasten, dit uitsluitend ter beoordeling van de voorzitter. 


Een voorstel van orde dient ogenblikkelijk in behandeling genomen te worden.
Ledenvergadering van een sporttak: 


Artikel 27 


Jaarlijks, uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, wordt een ledenvergadering gehouden. 


In de ledenvergadering komen tenminste de volgende punten aan de orde: 


1. notulen van de vorige ledenvergadering; 


2. jaarverslag van de secretaris; 


3. jaarverslag van de penningmeester; 


4. de bespreking van de staat van uitgaven in deze sporttak; 


5. verkiezing bestuursleden van de sporttak; 


6. het eventueel schorsen van een bestuurslid, de raad van overleg gehoord hebbend.


7. ingekomen voorstellen van leden of het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de ledenvergadering. 


Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 


Een sporttakledenvergadering kan niet samenvallen met de jaarlijks te houden algemene vergadering van de vereniging. 
Toegang/stemrecht/voorzitterschap/notulen/besluitvorming van de ledenvergadering:


Artikel 28 


Het ten aanzien van de te houden algemene vergadering van de vereniging inzake toegang, stemrecht, voorzitterschap, notulen en besluitvorming, alsmede ten aan zien van verkiezingen, stemmingen, is van toepassing op de ledenvergadering van een sporttak. 


Technische leiding:.


Artikel 29


Trainers, trainsters, leiders, leidsters van de sporttakken worden aangesteld door het Algemeen Bestuur op voordracht van het bestuur van een sporttak. De taak, de rechten en de bevoegdheden, voorwaarden van benoeming en ontslag, de honorering, de werktijden enzovoort, worden zo uitvoerig mogelijk vastgelegd in de te sluiten arbeidscontracten. 


Diverse bepalingen inzake oefeningen en wedstrijden: 


Artikel 30


Leden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan hun leider, leidster, trainer, trainster. Zij zijn verplicht door de betrokken commissie genomen besluiten op te volgen. Wedstrijden, voorzover geen competitiewedstrijden, worden door de betrokken sporttak geregeld. Een ieder die als leider optreedt,.is verplicht de aan een wedstrijd noodzakelijke formaliteiten af te handelen, zoals gebruikelijk in die tak van sport, aan te geven eventueel door het bestuur van een sporttak. Leden, die tot het spelen van, of deelnemen aan de wedstrijd verhinderd zijn hieraan gevolg te geven, dienen hiervan onverwijld de betrokken wedstrijdsecretaris en/of trainer (leider) in kennis te stellen, onder op gave van redenen. 


Bij verzuim hiervan kan het bestuur van een sporttak maatregelen nemen. 


Het tenue van spelers en/of andere deelnemers aan wedstrijden worden per sporttak vastgesteld en ter instemming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 


Het sporttakbestuur is gerechtigd schorsingen, welke alleen gelden voor de betreffende sporttak, op te leggen tot maximaal 2 maanden of 4 bindende wedstrijden. 


Schorsingen langer dan 2 maanden of 4 bindende wedstrijden kunnen alleen door het Algemeen Bestuur in overleg met het sporttakbestuur, beide partijen gehoord hebbende, opgelegd worden, 


Het Algemeen Bestuur stelt de tijdsduur en omvang van de schorsing vast. 


Dit kan zijn een sporttakgebonden schorsing of een schorsing van het totaal A.B.S. 


Opgelegde schorsingen worden schriftelijk aan de betrokkene(n) met vermelding van reden(en) ter kennis gebracht. De betrokkene(n) is/zijn bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de beroepscommissie, als omschreven in artikel 4 van het huishoudelijk reglement. 


Huishoudelijk reglement van een sporttak:


Artikel 31 


De ledenvergadering van een sporttak kan een sporttakreglement vaststellen. 


Het sporttakreglement mag niet in strijd zijn met de wet, met de statuten van de vereniging of met het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Slotbepalingen: 


Artikel 32 


Door toetreding verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement en het eventuele sporttakreglement en verder aan de wijzigingen die in de bestaande regeling volgens de wet tot stand zullen komen. 


Elk lid heeft het recht de statuten, het huishoudelijk reglement en het sporttakreglement aan te vragen en/of in te zien. 


Wijzigingen in dit reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het Algemeen Bestuur of indien dit tevoren schriftelijk wordt verzocht op verzoek van 40 stemgerechtigde leden. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts geschieden indien twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen op een algemene c.q. buitengewone ledenvergadering zich daarvoor verklaren. 


Alle nieuwe reglementaire bepalingen, alsmede veranderingen, welke gebracht worden in de reeds bestaande bepalingen, moeten door de secretaris van het Algemeen Bestuur, met vermelding van de dag waarop zij van kracht worden, worden opgenomen in het bestaande huishoudelijk reglement. 
Bestaande reglementen en bestaande bondsvoorschriften: 


Artikel 33 


De bestaande reglementen van een sporttak blijven van kracht. Indien een bepaling in een bestaand reglement van een sporttak in strijd is met de bepaling van de statuten of dit reglement, zal daarover in het Algemeen Bestuur beraadslaging plaatsvinden. 


Bij het ontwerpen van nieuwe bepalingen in een sporttakreglement of het aanbrengen van wijzigingen in een bestaand reglement, zijn de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de vereniging van dwingend karakter.


Bepalingen in het huishoudelijk reglement of een sport takreglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen, voorkomende in sportbondvoorschriften of in de voorschriften van dergelijke overkoepelende organisaties. 


Artikel 34


Wanneer een artikel van dit reglement voor verschillende uitleggingen vatbaar is, beslist het Algemeen Bestuur, terwijl in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, de uitspraak van het Algemeen Bestuur geldt.