Notulen algemene ledenvergadering
ABS afd. voetbal 16-11-2017.

1. Opening.
Voorzitter Gerrit Nikkels opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder de ereleden, de leden van verdienste en de leden van het Algemeen Bestuur. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor de overleden leden en ereleden van het afgelopen bestuursjaar. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Afwezig met kennisgeving voor vanavond. Erik van der Meij, Harry van der Wal, Hans Nijkamp, 
Rudi te Riele, Erik Dokter later.
Harry van der Wal heeft een opmerking dat er veel fietsen slecht worden neergezet bij de fietsenstalling, zeker op trainingsavonden. Het verzoek van Harry is om 1 pad vrij te houden. Het accommodatie-bestuurslid neemt dit mee als verbeterpunt. 
Peter van de Ruit heeft een vraag of het niet beter is om het sportpark rookvrij te maken. Dit gaat op dit moment nog wat ver, wel gaan we het roken voor de kantine-ingang verbieden. Er word een rookplek gecreëerd aan de zijdeur van de kantine richting terras. Ook hier gaat het accommodatie-bestuurslid mee aan de gang.
Aan het begin van dit seizoen zijn we begonnen met het verplicht stellen van de VOG-verklaring voor leiders en trainers. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. 
Wim Denneboom word voorgedragen als lid van verdienste. De vergadering gaat met applaus akkoord. Wim was grondlegger van het sportpark via de gemeente Bathmen. Jarenlang consul voor de KNVB en ABS geweest. 
Dorpsagenda Bathmen hier is een bijeenkomst voor geweest, sportcomplex is op deze dorpsagenda geplaatst, hier word verder over gesproken.
Verder zijn er geen ingekomen stukken.

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 17 november 2016.
Geen opmerkingen over de notulen. De secretaris wordt bedankt voor het samenstellen van de notulen.

4. Jaarverslag 2016 / 2017 van de secretaris.
Het jaarverslag van de secretaris wordt doorgenomen.  Er zijn verder geen opmerkingen over het jaarverslag.
De secretaris wordt bedankt voor het samenstellen van het jaarverslag.

5. Jaarverslag 2016/ 2017 van de penningmeester.
De balans per 30-6-2017 en de resultatenrekening 2016-2017 worden gepresenteerd aan de leden. 
Grote verschillen in baten/lasten worden door de penningmeester uitgelegd aan de hand van taartpuntdiagrammen en staafdiagrammen. Mindere kantine-opbrengsten, dit komt mede doordat er op de zondag 1 senioren-elftal minder is.
Het nieuwe scorebord is mede gesponsord door de Rabobank.
De voorzitter vraagt aan de leden of hierover vragen zijn. Er worden geen vragen gesteld. 

Vervolgens leest de secretaris het verslag van de kascommissie voor, waarbij aan de leden wordt gevraagd decharge te verlenen aan de penningmeester over het gevoerde beleid gedurende het verenigingsjaar 2016/2017. De leden verlenen decharge aan de penningmeester.
De penningmeester wordt bedankt voor het financiële beleid over het afgelopen jaar. Tevens wordt de kascommissie, bestaande uit Eric Esmeijer en Harry Israel bedankt voor het afgelopen jaar.
Harry Israel is aftredend in deze kascommissie. Marleen Otten treedt als nieuw lid toe tot de kascommissie.  Eric en Marleen zullen volgend jaar de kascontrole gaan uitvoeren.

6. Stand van zaken Doelstellingen 2016 / 2017  
• Communicatie
Nieuw communicatieplan met jeugd moet nog gemaakt worden, stoppen ZoW heeft dit seizoen plaatsgevonden, minder sponsoropbrengsten hierdoor.

• Jeugdcommissie
Veranderingen KNVB –pupillen volgen en aanpassen aan de nieuwe wensen. Gerealiseerd, vrij geruisloos gestart dit seizoen zonder al te veel problemen.
Opnieuw opleiden van scheidsrechters kom terug bij technische zaken. Jammer dat we dit jaar geen jeugdvoorzitter hebben gehad.

• Activiteitencommissie
Stimuleren vrijwilligerswerk, gerealiseerd.
Organiseren van gebruikelijke activiteiten en nieuwe activiteiten ontwikkelen, gerealiseerd

• Accommodatie
Huidige faciliteiten waarborgen, continue proces
Regulier onderhoud gebouwen en sportpark. continue proces
Blijven werken aan uitbreiding trainingsfaciliteiten, gerealiseerd
Realiseren van een minder-valide opgang naar tribune, gerealiseerd met subsidie van de gemeente Deventer

• Sponsorcommissie 
Sponsoravond februari 2017, afgelast door weinig belangstelling.
Werven van nieuwe sponsoren en bestaande sponsoren behouden, continue proces.

• Technische zaken 
Aandacht houden voor breedtesport, continue proces, moet nog meer aandacht krijgen.
Nieuwe wedstrijdvormen, gerealiseerd. Jeugd is druk bezig geweest met deze wedstrijdvormen.

7 . Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar Erik Dokter
Kandidaat accommodatie Ronald Rietman
Kandidaat activiteiten Thijs Krijgsman
Kandidaat jeugdbestuur Hans Nijkamp
Aftredend en herkiesbaar Barry Beldman
Kandidaat Communicatie Robert Markvoort
Aftredend en niet herkiesbaar Gerrit Nikkels
Kandidaat voorzitter Johan Roetert.

Er hebben zich bij de secretaris geen tegenkandidaten aangemeld. Kandidaten worden met unanieme stemmen van de leden gekozen. Aftredende bestuursleden worden door de nieuwe voorzitter Johan Roetert bedankt voor hun inzet in het bestuur en krijgen een bos bloemen.
Mark Boschloo neemt nog het woord en Gerrit krijgt een fotoboek cadeau.

8. Doelstellingen 2017 / 2018

• Communicatie 
Opstellen van communicatie kaders ( om uniformiteit en stroomlijnen communicatie) Positioneren van Club TV krant 
Langere termijn : Verhogen van interactie met alle betrokkenen van ABS voetbal en belanghebbenden

• Jeugdcommissie
Breedtesport hoog op de agenda zetten, niet alles moet op de selectie gericht zijn.
Opzetten jeugdkamp , plan is om dit jaar op het eigen sportpark te organiseren.

• Activiteitencommissie
Ingezette lijn doortrekken
Communicatie met elftallen verbeteren, kan nog verder verbeterd worden. 
Verbinding met andere sporttakken ABS
Verbinding (oudere) jeugd met senioren
#GAITSIDE sfeerwedstrijden
Datums van de aankomende activiteiten zijn 17 december (sfeerwedstrijd tegen Holten), 7 januari nieuwjaarstraining met verwerping, 27 januari Handbalvoetbalfeest “De kole beachparty” en 11 februari (sfeerwedstrijd tegen Lettele)

• Accommodatie 
Huidige faciliteiten waarborgen
Regulier onderhoud gebouwen en sportpark
Blijven werken aan/het realiseren van een optimale kwaliteit van het hoofdveld.
Rookplek maken, fietspad, fietsen stalling ,materiaalhok anders inrichten.
Verlichting hoofdveld, heel duur. Als er dan toch een lichtwedstrijd gespeeld moet worden kan er altijd nog een aggregaat gehuurd worden. (kosten €268) Vergadering is het ermee eens dat de verlichting op het hoofdveld afgesloten word.

• Sponsorcommissie
Werven van nieuwe sponsoren en bestaande sponsoren behouden.
Aanbrengen sponsorboarding kunstgrasveld, mail is verstuurd naar bestaande sponsoren.
Minimaal borden van 10 meter worden aangeboden aan nieuwe sponsors.

• Technische zaken
Aandacht houden voor breedtesport (ism jeugd)
Optimaal benutten van het kunstgrasveld voor ieder lid.
Uitbreiden scheidsrechterskorps  voor zowel de jeugd als senioren.

9. Begroting 2017/ 2018
De penningmeester heeft de begroting voor het komend seizoen gemaakt en toegelicht.
Contributie wordt verhoogd, is al doorgevoerd. Volgende week in vergadering AB word dit formeel vastgesteld.
Opbrengst kantine is lager begroot als gevolg van minder elftallen.
Begroting word goedgekeurd.

10. Rondvraag
Vraag van Reint Meijer : kan de “rook” overkapping kantine uitgebreid worden. 
Antwoord: De verantwoordelijke voor accommodatie gaat hier naar kijken.
Vraag van Gerti,Schoemaker : blijft het hoofdveld het hoofdveld?
Antwoord:. ABS1 blijft voetballen op natuurgras. Alleen bij slecht weer kan/moet er op kunstgras gespeeld worden.
Vraag van Jeroen Reilink : Reserveshirts voor senioren/jeugd zijn aan vervanging toe.
Actie:  Barry Beldman gaat hier mee aan de slag.
Vraag van Willem Berends : trainingsveld licht blijft lang aan, ook als de trainingen al afgelopen zijn. Vragen aan trainers om het licht na de training uit te schakelen.
Vraag van Freddy Rietman : komt er ook een ABS-app?
Antwoord. Robert Markvoort is hier mee bezig en gaat hier naar kijken. Zal zich eerst inspannen om inzichtelijk te krijgen hoe de communicatie op dit moment werkt.
Vraag van Freddy Rietman : Blijft het hockeyveld ongebruikt?
Antwoord: We hoeven hier nu geen huur voor te betalen maar we gaan hier nu niet meer op voetballen.
Vraag van Bert Reilink : komt GAE-beloftenelftal hier nog voetballen?
Antwoord:. Er is nu geen concrete vraag van GAE en we geven prioriteit aan een goed hoofdveld boven incidentele wedstrijd van GAE.

11. Sluiting

ABS2 bij Schalkhaar en ABS1 tegen Hoonhorst kunnen beide periodekampioen worden dit weekend.

Niets meer aan de orde zijnde wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid en sluit voorzitter
Johan Roetert de vergadering. 
Aanwezig: 42 personen (inclusief bestuur).