STATUTEN Algemene Bathmense Sportvereniging, afgekort ABS

Mr J.B.Smalbraak
Notaris
Pikeursbaan 4
7411 GV Deventer

Doorlopende tekst van de vereniging: Algemene Bathmense Sportvereniging, afgekort A.B.S., gevestigd te Bathmen, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging, op 17 januari 1990 verleden voor notaris Mr. Johan Bernard Smalbraak notaris ter standplaats Deventer.

Mr. J.B. Smalbraak- handtekening
Notaris
Postbus 59
7400 AB Deventer

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.1.    De vereniging draagt de naam :

Algemene Bathmense Sportvereniging, afgekort ABS

1.2.    Zij is gevestigd te Bathmen

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van sport en spel in de ruimste zin in Bathmen te regelen en te bevorderen.

MIDDELEN

Artikel 3

3.1.    Zij tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg en wel door :

3.2.    geregelde praktische beoefening van alle daarvoor in aanmerking komende takken vansport en spel;

3.3.    het organiseren van en/of het deelnemen aan wedstrijden

3.4.    het beleggen van bijeenkomsten;

3.5.    alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

LEDEN

Artikel 4

4.1.    De vereniging kent:

         ereleden, leden van verdienste, werkende leden, jeugdleden, buitengewone leden en ondersteunende leden.

4.2     Alle leden zijn natuurlijke personen; ondersteunende leden evenwel kunnen zijn zowel       natuurlijke- als rechtspersonen

4.3.    Ere-leden zijn zij, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

4.4.    Leden van verdienste zijn zij, die actief sport en spel beoefenen en de leeftijd van zestien jaar    hebben bereikt.

4.5.    Werkende leden zijn zij, die actief sport en spel beoefenen en de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

4.6.    Jeugdleden zijn zij, die actief aan sport en spel deelnemen, doch de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt.

4.7.    Buitengewone leden zijn zij, die niet en/of niet meer actief aan sport en spel deelnemen.

4.8.    Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

5.1.    De vereniging bestaat uit leden , die als zodanig zijn benoemd of toegelaten overeenkomstig het in artikel 5.2. en 5.3. bepaalde.

5.2.    Ereleden en leden van verdienste worden, op voordracht van het bestuur, benoemd door de algemene vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

5.3.1. Het werkend, jeugd, buitengewoon en ondersteunend lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, gevolgd door toelating door het bestuur.

5.3.2.  Jeugdleden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, worden automatisch werkend lid.

5.3.3. Werkende leden, die de actieve sport en spel beoefening staken, worden automatisch buitengewoon lid.

5.4.    Het werkend, jeugd en buitengewoon lidmaatschap eindigt door:

5.4.1   overlijden van een lid

5.4.2   opzegging door het lid

5.4.3   opzegging door de vereniging

5.4.4   ontzetting

5.5.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan, met in achtneming van een opzegtermijn van vier weken, geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

5.6.    Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door het bestuur, wanneer:

5.6.1. een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan

5.6.2.  redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In dit geval dient vooraf het advies van de door de algemene vergadering ingestelde beroepscommissie ingewonnen te worden. Opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en) ;

5.6.3.  een lid metterwoon uit de regio Bathmen is vertrokken.

5.7.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

         De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit daartoe, schriftelijk, met vermelding van reden(en) in kennis stelt.

         De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving in beroep te gaan bij de door de algemene vergadering ingestelde beroepscommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

5.8.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, om welke reden of oorzaak dan ook, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd.

5.9.    Het ondersteunend lidmaatschap eindigt door:

5.9.1. overlijden van het ondersteunend lid of de rechtspersoon houdt op te bestaan;

5.9.2.  schriftelijke opzegging door het ondersteunend lid;

5.9.3.  schriftelijke opzegging door de vereniging.

SPORTTAKKEN

Artikel 6

6.1.    De vereniging kent groepen van werkende en jeugdleden, die tezamen eenzelfde tak van sport en spel beoefenen. Een zodanige groep wordt sporttak genoemd.

6.2.    Een sporttak kan niet zonder medewerking  en goedkeuring van het bestuur worden gevormd.

6.3.    Alleen het bestuur kan een sporttak opheffen. Deze opheffing geschiedt, indien de voorwaarden voor het redelijk functioneren van een sporttak niet of niet meer aanwezig is.

6.4.    Een lid kan van meerdere sporttakken deel uitmaken.

6.5.    Een buitengewoon of ondersteunend lid kan van één of meerdere sporttakken deel uitmaken, indien dit, zulks met instemming van het bestuur, voor het goed functioneren van een sporttak gewenst is.

6.6.    Alle sporttakken zijn, indien de statuten van de landelijke overkoepelende vereniging, waarbij de vereniging voor de desbetreffende tak van sport en spel is aangesloten, dit bepaalt, tevens lid van die landelijke vereniging. Voorzoveel nodig verbinden zij zich het verplichte lidmaatschap van de betrokken landelijke vereniging te aanvaarden en al de op hen als lid rustende verplichtingen na te komen.

          Indien het lidmaatschap van een landelijke vereniging niet verplicht is gesteld, zullen, ingeval het bestuur het gewenst en/of noodzakelijk oordeelt, dat dit lidmaatschap wordt verkregen, door het bestuur aan te wijzen sporttakken gehouden zijn zich als lid bij de betrokken landelijke vereniging te melden en als zodanig toegelaten, al de alsdan op hen rustende verplichtingen na te komen.

6.7.    De vereniging is bevoegd om leden als lid aan of af te melden bij de landelijke en regionale sportorganisaties van die sport waarvoor men zich bij de vereniging heeft aangemeld; de vereniging draagt daartoe zorg conform de voorschriften van de betrokken organisatie. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de landelijke en regionale sportorganisaties waarvoor zij als lid zijn aangemeld.

De vereniging is bevoegd om aan deze sportorganisaties alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 7

7.1.    Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die uit hun midden een vice-voorzitter aanwijzen, alsmede een secretaris en een penningmeester en, zo nodig, hun vervangers.

7.2     De bestuurders  worden door de algemene vergadering gekozen uit de meerderjarige leden van de vereniging. De voorzitter wordt in functie benoemd.

7.3.    De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen en/of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

7.4.    Jaarlijks treden de voorzitter en één/derde van de andere bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar.

7.5.    De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

7.6.    Ingeval van overlijden of bij tussentijds aftreden en ontslag van een bestuurslid benoemt het bestuur, zonodig een vervangend bestuurslid.

        Dit vervangend bestuurslid blijft in functie tot de algemene vergadering, waarin de jaarlijkse verkiezing van bestuursleden plaats vindt, doch is terstond herkiesbaar.

Artikel 8

8.1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en blijft bevoegd wanneer het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt. Zij moet echter zo spoedig mogelijk voorzien in de vacatures.

8.2.    Uit en door het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

VERTEGENWOORDIGING

8.3.    Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De handtekeningen van de voorzitter en ingeval van ontstentenis de vice-voorzitter en één van de andere leden van het dagelijks bestuur verbinden de vereniging.

8.4.  Het dagelijks bestuur is, de raad van overleg gehoord hebbende, bevoegd tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

       Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende, mits deze bevoegdheid niet is ingeperkt door het bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.

9.1.    Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

9.2.   Behalve de onder lid 9.1. bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van te behandelen onderwerpen wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in een algemene vergadering.

9.3.    De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door mededeling op  het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord en door het zenden van een schriftelijke mededeling aan de besturen der sporttakken.

9.4.   Na ontvangst van een verzoek als bedoeld onder lid 9.2., is het bestuur verplicht tot  bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

         Indien aan het verzoek tot bijeenroeping geen gevolg wordt gegeven binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur is ontvangen, zullen de verzoekers zelf tot bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 10

Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Jeugdleden kunnen hun stem slechts uitbrengen middels een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid - niet jeugdlid. Een lid mist stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloedverwanten in rechte lijn betreffen.

GELDMIDDELEN

Artikel 11

11.1.   De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, de bijdragen van de ondersteunende leden en andere wettige baten.

11.2.  Elk werkend- jeugd- of buitengewoon lid betaalt een jaarlijkse basiscontributie, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ieder werkend en jeugdlid betaalt, behalve de hiervoor vermelde basiscontributie, voor elke sporttak, waarvan hij deel uitmaakt, een jaarlijkse toeslag contributie, waarvan de hoogte voor elke sporttak wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

11.3.   Ieder ondersteunende lid betaalt een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

11.4.   In bijzondere gevallen kan het bestuur dispensatie van contributiebetaling verlenen.

11.5.   Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

12.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door het besluit van een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor een oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.

12.2  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste drie weken voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, ter kennis brengen van de sporttak-besturen.

         Eenzelfde afschrift moet tenminste veertien dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats in het verenigingsgebouw voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

12.3. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door een algemene vergadering, waar tenminste twee/derde van het aantal werkende leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

12.4.   Indien niet het vereist aantal werkende leden op de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzig9ng aanwezig is , wordt binnen vier weken opnieuw een zodanige algemene vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige werkende leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging kan worden besloten.

12.5.   De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

12.6.   De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in te schrijven in het verenigingsregister, aanwezig bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDING EN OPHEFFING

Artikel 13

Het in artikel 12.1. tot en met 12.4. bepaalde is op overeenkomstige wijze van toepassing bij een besluit tot ontbinding van de vereniging, voorzover niet uitdrukkelijk anders bepaald in het hierna volgend artikel 14.

Artikel 14

14.1.  De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe wordt besloten op de daartoe belegde algemene ledenvergadering, waar tenminste twee/derde van het aantal werkende leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

14.2.   Bij gebreke van het vereist aantal werkende leden kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste dertig dagen na de eerste, te houden algemene vergadering, met een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

14.3.   Bij de oproeping tot de onder 14.1. en 14.2. bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

14.4.  Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit geen andere regelen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.

14.5.   Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de plaatselijke overheid te bepalen doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

14.6.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit ter vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15

15.1.  Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voorzover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introduktie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van oefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het verenigingsgebouw, de sporttakken, de commissies en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst is.

15.2  Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of, indien dit tevoren schriftelijk wordt verzocht, op verzoek van veertig stemgerechtigde leden.

15.3   Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten en de statuten van de overkoepelende landelijke verenigingen, tenzij de afwijkingen door de wet of de statuten zijn toegestaan.